Djetinjstvo

Godine 570. u Meki je rođen jedan poseban dječak. Od trenutka kad je došao na svijet njegov život je bio ispunjen teškoćama. Svog oca Abdullaha nije upoznao, umro je nekoliko mjeseci prije njegova rođenja.  Prema običaju tog vremena, prve godine života proveo je na selu, na čistom zraku i okružen pažnjom dojilje Halime i njene djece. Ali razdragano djetinjstvo malog Muhammeda prekinuto je kad se njegova majka iznenada razboljela i umrla. Imao je samo šest godina. Brigu o njemu preuzeo je djed Abdulmuttalib, ali dvije godine nakon toga i on je umro. Dječaka je u okrilje uzeo amidža Ebu Talib, i sam siromašan, ali prepun ljubavi i pažnje prema svom malom bratiću. Niko nije ni slutio kakva misija čeka tog umiljatog dječaka.

Malom Muhammedu zaštitu je pružio najmoćniji Zaštitnik – Uzvišeni Allah:


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Tako mi jutra
i noći kada se utiša,
Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,
a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti!
Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,
i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,
i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
Zato siroče ne ucvili,
a na prosjaka ne podvikni,
i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

(Kur'an, Sura 93, Jutro)